ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ÇåÕý历年安徽公务员考试真题åº?/title> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" /> </head> <body> <div class="ztklogo"> <div class="logo"> <div class="logoleft"><a href="http://www.offcn.com/" target="_blank">中公首页</a> | <a href="http://www.pphguan.com/lhjzdl/about/about.html" target="_blank">中公简ä»?/a> | <a href="http://www.pphguan.com/3kylc/" target="_blank">中公师资</a> | <a href="http://www.pphguan.com/11x5ysmjq/about/zgry.html" target="_blank">中公荣誉</a></div> <div class="logoright">全国统一咨询电话ï¼?00-6300-999</div> </div> </div> <div class="ztkbannerbox"> <div class="ztkbanner"> <div class="banner"><img src="images/banner1.jpg" alt="安徽公务员历年真题库" width="940" height="73" /><img src="images/ah_banner.jpg" alt="安徽公务员历年真题库" width="940" height="72" /><img src="images/banner3.jpg" alt="安徽公务员历年真题库" width="940" height="73" /><img src="images/banner4.jpg" alt="安徽公务员历年真题库" width="940" height="77" /></div> </div> </div> <div class="ztkcon1">行测<a name="xc" id="xc"></a></div> <div class="ztkcon2"> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu7.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2018å¹?/strong></li> <li>110题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151219.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151219.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151219.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151219.html" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu16.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2017å¹?/strong></li> <li>110题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2017/04/113917.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2017/04/113917.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2017/04/113917.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/dxlhjgrq/gwy/bkzt/gufen/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu16.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2015å¹?/strong></li> <li>110题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2015/04/60260.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2015/04/60259.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2015/04/60259.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/ahgwygf/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu15.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2014å¹?/strong></li> <li>110题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38052.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38099.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38099.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/ahgwygf/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu1.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2013å¹?/strong></li> <li>110题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2013/04/25229.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2013/04/25277.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2013/04/25277.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/2013ahgfxt/index.html" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu2.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2012å¹?/strong></li> <li>130题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20240.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20241.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20241.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/wdylxl/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu3.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2011å¹?/strong></li> <li>135题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2011/04/19886.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2011/04/20073.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2011/04/19885.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/wlxeylxy/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu4.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2010å¹?/strong></li> <li>130题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2010/05/19687.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2010/05/20077.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2010/05/20077.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/tmbc/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu5.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2009å¹?/strong></li> <li>140题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2009/08/18900.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2009/08/20087.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2009/08/20087.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/qgylczc/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu6.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2008å¹?/strong></li> <li>140题,120分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2008/10/19579.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2008/10/20092.html" target="_blank">答案</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2008/10/20092.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/ydylcwbjlc/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu7.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2007å¹?/strong><br/> </li> <li>100题,90分钟</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2007/07/19581.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2007/07/20093.html" target="_blank">答案</a><a href="http://www.pphguan.com/html/2007/07/20093.html" target="_blank"> 解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/qamylcdbw/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu8.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2006å¹?/strong></li> <br/> <li>真题 答案 解析 <a href="http://www.pphguan.com/wxscczjscjd/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu9.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2005å¹?/strong></li> <br/> <li>真题 答案 解析 <a href="http://www.pphguan.com/dwylcwzgw/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu10.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2004å¹?/strong></li> <br/> <li>真题 答案 解析 <a href="http://www.pphguan.com/tfzjgw/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu11.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2003å¹?/strong></li> <br/> <li>真题 答案 解析 <a href="http://www.pphguan.com/zqxxl/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con2_1"> <h1><img src="images/ztk_tu12.jpg" width="77" height="76" /></h1> <ul> <li><strong>2002å¹?/strong></li> <br/> <li>真题 答案 解析 <a href="http://www.pphguan.com/rdtjddffgw/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ztkcon1">申论<a name="sl" id="sl"></a></div> <div class="ztkcon3"> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2018</span></h1> <ul> <li>Aå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151265.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151248.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151248.html" target="_blank">估分</a></li> <li>Bå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151266.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151245.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2018/04/151245.html" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2017</span></h1> <ul> <li>Aå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2017/04/113921.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2017/04/113921.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zyrjgwxz/gwy/bkzt/gufen/" target="_blank">估分</a></li> <li>Bå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2017/04/113922.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2017/04/113922.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/altcp/gwy/bkzt/gufen/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2015</span></h1> <ul> <li>Aå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2015/04/60261.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2015/04/60264.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/ahgwygf/" target="_blank">估分</a></li> <li>Bå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2015/04/60262.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2015/04/60264.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/ahgwygf/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2014</span></h1> <ul> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38076.html" target="_blank">Aå?/a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38073.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38102.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/ahgwygf/" target="_blank">估分</a></li> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38076.html" target="_blank">Bå?/a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38071.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2014/04/38070.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/ahgwygf/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2013</span></h1> <ul> <li>Aå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2013/04/25227.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2013/04/25268.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/2013ahgfxt/index.html" target="_blank">估分</a></li> <li>Bå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2013/04/25228.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2013/04/25269.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/2013ahgfxt/index.html" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2012</span></h1> <ul> <li>Aå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21955.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21955.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/2013ahgfxt/index.html" target="_blank">估分</a></li> <li>Bå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21954.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21954.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/zg/2013ahgfxt/index.html" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2011</span></h1> <ul> <li>Aå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21958.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21959.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/xpjylczckh/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> <li>Bå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21956.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21957.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/lqdsqyg/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2010</span></h1> <ul> <br /> <li>Bå?<a href="http://www.pphguan.com/html/2010/07/18816.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2010/07/20088.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/dgzqgjd/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2009</span></h1> <ul> <br /> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2009/08/18902.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2009/08/20089.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/58tl/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2008</span></h1> <ul> <br /> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2008/05/19625.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2008/05/20090.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/rdtjddffgw/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2007</span></h1> <ul> <br /> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2007/07/19580.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2007/07/20091.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/fjjbcyxdq/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2006</span></h1> <ul> <br /> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2006/06/19582.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2006/06/19582_3.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/ylbylgfw/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2005</span></h1> <ul> <br /> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2005/04/19583.html" target="_blank">真题</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2005/04/19583.html" target="_blank">解析</a> <a href="http://www.pphguan.com/lhjyxzjq/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2004</span></h1> <ul> <br /> <li><a href="http://www.pphguan.com/html/2003/12/19591.html" target="_blank">真题</a> 解析 <a href="http://www.pphguan.com/tychgyl/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2003</span></h1> <ul> <br /> <li>真题 解析 <a href="http://www.pphguan.com/flbsbsjxz/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> <div class="con6_1"> <h1>真题<span>2002</span></h1> <ul> <br /> <li>真题 解析 <a href="http://www.pphguan.com/pcycfh/zg/gfhz/" target="_blank">估分</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ztkcon6">面试<a name="ms" id="ms"></a></div> <div class="ztkcon5"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2018/06/168337.html" target="_blank">2018å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2017/06/120376.html" target="_blank">2017å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2016/06/88862.html" target="_blank">2016å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2015/06/64063.html" target="_blank">2015å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2014/06/42055.html" target="_blank">2014å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2013/06/27312.html" target="_blank">2013å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2012/12/21949.html" target="_blank">2012å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20239.html" target="_blank">2011å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20238.html" target="_blank">2010å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20237.html" target="_blank">2009å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20236.html" target="_blank">2008å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2012/04/20235.html" target="_blank">2007å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle"><a href="http://www.pphguan.com/html/2006/06/19589.html" target="_blank">2006å¹?/a></td> <td height="50" align="center" valign="middle">2005å¹?/td> </tr> </table> </div> <div style=" width:100%; padding:15px auto; background-color: rgb(248,248,248);"> <div style=" width:1000px;height: 100%; margin:0 auto 40px;"> </div> </div> <div class="copyright"> <ul> <li>Copyright©1999-2017 中公教育 .All Rights Reserved</li> <li><a href="http://www.pphguan.com/">°ÄÃÅÓÀÀû¶Ä³¡ÍøÖ·</a> <a href="http://www.pphguan.com/html/2012/11/21218.html" target="_blank"><img src="images/weixin.jpg" width="84" height="70"class="im" /></a> <br /> <a class="zg_zx" onclick="if (window._tag){_tag.dcsMultiTrack('wt.mtel','phone');}" href="tel:400630999" ><strong style=" background-color:#f00; color:#fff; height:30px; ">  ç”µè¯å’¨è¯¢ï¼?/strong><br />400-6300-999</a> </div> </div> </body> </html>